امکانات
وب سایت  اساتید واحد
 راهنمای ثبت اینترنتی نمرات
  ورود به پورتال آموزش
پست الکترونیک
سامانه حکم کارگزینی و فیش حقوق
سامانه نوبت دهی وام ها
اتوماسیون اداری
فرم اسکان در مهمانسراهای دانشگاه آزاد
مراحل رزرو غذا در سلف سرویس
دوره های آموزشی ضمن خدمت اساتید
 تلفن های مربوط به اسکان نوروز 93
پایگاه هیئت علمی ( OFIS )
   رزرو سهمیه شیر
پژوهشی
سامانه سیپدا
انتشارات علمی
نحوه آدرس دهی صحیح مقالات 
لیست مجلات معتبر و نا معتبر
کتابخانه دیجیتال 
ساما نه پژوهشی
طرح های پژوهشی 
تشویق مقالات و کنفراس های علمی 
امور پایان نامه ها
فرم ها
برگزاری سخنرانی علمی
استفاده از مزایای شرکت در کارگاهها
فرم اسکان در مهمانسراهای دانشگاه آزاد
فرم استفاده از اینترنت وایرلس
فرم ماموریت خارج شهر
آیین نامه ها
پژوهشی
کارگزینی
بیمه مازاد درمان [Pdf]
 اعطای ترفیع سالیانه