امکانات
وب سایت  اساتید واحد
 راهنمای ثبت اینترنتی نمرات
ورود به سامانه آموزشیار
  ورود به پورتال آموزش
پست الکترونیک
سامانه حکم کارگزینی و فیش حقوق
سامانه نوبت دهی وام ها
اتوماسیون اداری
مراحل رزرو غذا در سلف سرویس
دوره های آموزشی ضمن خدمت اساتید
 تلفن های مربوط به اسکان نوروز 
پایگاه هیئت علمی ( OFIS )
   رزرو سهمیه شیر
پژوهشی
سامانه پژوهشیار 
اعتبار سنجی مجلات 
تشویق مقالات و کنفراس های علمی 
طرح های پژوهشی 
کتابخانه دیجیتال 
یایان نامه های دیجیتال 
اصالت سنجی پایان نامه ها 
اولویت های پژوهشی 
فرم ها
برگزاری سخنرانی علمی
استفاده از مزایای شرکت در کارگاهها
فرم اسکان در مهمانسراهای دانشگاه آزاد
فرم استفاده از اینترنت وایرلس
فرم ماموریت خارج شهر
فرم دریافت پایه تشویقی 
آیین نامه ها
پژوهشی
کارگزینی
بیمه مازاد درمان [Pdf]
 اعطای ترفیع سالیانه