بخش چهارم : ترفیع سالانه

 -  شرایط اعطای ترفیع سالیانه  به اعضای هیات علمی را توضیح دهید؟

1- کلیه اعضای هیات علمی که بتوانند در طول یک سال تحصیلی از مجموع مواد 1-5 (آموزشی)، 2-5

(پژوهشی) و 3-5 (اجرائی) آئین‌نامه ترفیع به ترتیب 5 و2 و3 امتیاز و جمعاً 10 امتیاز کسب نمایند یک پایه ترفیع

سالیانه برابر مقررات دریافت خواهند داشت.

2- کلیه اعضای هیات علمی که نتوانند 2 امتیاز لازم از ماده 2-5 (پژوهشی) راکسب نمایند، هر دو سال یکبار به

شرط احراز مجموع 16 امتیازات از مواد 1-5 و 3-5 جدول حداکثر امتیازات و درصورت رضایت مسئولین واحد

 دانشگاهی محل خدمت از نحوه عملکرد آموزشی ایشان یک پایه ترفیع دریافت خواهند نمود.


-  درچه صورتی عضو هیات علمی جهت اعطای ترفیع سالیانه از کسب 2 امتیاز پژوهشی معاف

می باشد؟

کلیه اعضای هیات علمی در صورت تصدی پست اجرایی مصوب (رؤسا و معاونین واحدها و مدیران کل سازمان

مرکزی) از کسب 2 امتیاز پژوهشی معاف می‌باشند.

  - چگونگی بهره مندی از مزایای ترفیعات سالیانه اعضای هیات علمی  که در یک  واحد دانشگاهی

به صورت تمام وقت و در واحدی دیگر به صورت نیمه وقت همکاری می نمایند به چه صورت

می باشد؟

 آن دسته ازاعضای هیات علمی که دریک واحد دانشگاهی به صورت تمام وقت و در واحد دیگری به صورت

نیمه‌وقت همکاری می نمایند، مزایای مربوط به سنوات تدریس و ترفیعات سالیانه را فقط در واحدی که به صورت

تمام وقت می باشند به ایشان تعلق می گیرد.

 - سنوات تدریس را بصورت اختصار توضیح دهید؟

  سنوات تدریس برای اعضای هیات علمی همان مبلغ ریالی ترفیع سالانه است، که در ابتدای هر سال

دستورالعمل افزایش آن درآئین نامه حقوق و دستمزد پس از محاسبات لازم بصورت ضریب ریالی و طی بخشنامه

 به کلیه و واحدهای دانشگاهی ابلاغ می‌گردد.

  - مدت زمان توقف اعضای هیات علمی نیمه وقت جهت اعطای ترفیع سالیانه  به چه میزان

 می باشد؟  به صورت اختصار توضیح دهید.

 مدت زمان توقف اعضای هیات علمی نیمه وقت جهت اعطای ترفیع سالیانه (غیر از مشمولین تبصره ماده 2) دو

برابرمدت زمان توقف برای اعضای هیات علمی تمام وقت می‌باشد، یعنی درصورت کسب امتیاز پژوهشی هردو

سال یک پایه تمام وقتی به ایشان اعطاء می گردد.

 - اعضای هیات علمی که در زمان مقرر نتوانند کار علمی- پژوهشی را جهت کسب 2 امتیاز

پژوهشی ارائه نمایند  اعطای پایه ایشان  به چه زمانی موکول می گردد؟

 کلیه اعضای هیات علمی که در زمان مقرر نتوانند کار علمی – پژوهشی را جهت کسب 2 امتیاز پژوهشی ارائه

نمایند زمان اعطای پایه ایشان از تاریخ پذیرش کار علمی – پژوهشی در کمیته ترفیعات خواهد بود و پایه‌های

بعدی نیز بر همین مبنای زمانی و با رعایت سایر مقررات اعطا خواهد شد.

 مثال: یک عضو هیات علمی که هر سال در تاریخ اول فروردین ماه زمان ترفیع سالیانه ایشان می باشد در

صورتیکه در خرداد ماه همان سال کارعلمی– پژوهشی ارائه نماید، زمان محاسبه پایه بعدی ایشان درخرداد ماه

سال آینده خواهد بود).

 - انجام ترفیعات سالیانه به عهده چه کمیته ای می باشد؟

  کلیه امور مربوط به ترفیع سالانه اعضای هیات علمی در کمیته ای به نام ترفیعات صورت می‌پذیرد که این

 کمیته فقط در واحدهای جامع و بسیار بزرگ تشکیل شده و متشکل از معاون آموزشی، معاون اداری مالی،

معاون پژوهشی، مسئول کارگزینی هیات علمی و مدیر گروه مربوطه می‌باشد و در سایر واحدهای فاقد کمیته ،

 برعهده کمیته ترفیعات دبیرخانه منطقه مربوطه می باشد.


 -آیا مازاد امتیاز پژوهشی قابل ذخیره  می باشد؟  بطور اختصار بیان نمائید.

  مازاد امتیاز پژوهشی ناشی از تالیف کتاب تا سه سال، و مقالات تا دو سال قابل ذخیره می‌باشد لیکن

امتیازات آموزشی و اجرایی برای سالهای بعد قابل ذخیره نمی‌باشد.


 - شرایط بهره مندی اعضای هیات علمی از پایه های تشویقی به چه صورت می باشد؟

  اعضای هیات علمی آزاده ، جانباز و ایثارگر با توجه به ارائه سوابق معتبر مربوط برابر بخشنامه شماره

284851/67 مورخ 17/12/84 و نمایندگان مجلس از پایه‌های تشویقی بهره مند می شوند. تذکر اینکه مدت

زمان خدمت وظیفه عمومی در جبهه های جنگ جزو سوابق فوق محسوب نمی گردد.


 - نحوه استفاده از امتیازات ترفیعات سالیانه اعضای هیات علمی زن که از استعلاجی زمان

 زایمان استفاده می نمایند به چه صورت می باشد؟

اعضای هیات علمی زن که از مرخصی استعلاجی زمان زایمان کمتر از یکسال استفاده می‌نمایند به

شرط کسب حداقل امتیاز پژوهشی یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد.

 

 - به اعضای هیات علمی که از طرح دانشوری ا ستفاده می نمایند پس از اخذ گواهی مربوطه

چند پایه تعلق می گیرد؟

  به اعضای هیات علمی که از طرح دانشوری استفاده می‌نمایند پس از اخذ گواهی مربوط علاوه بر پایه‌های

 استحقاقی سه پایه تشویقی اعطاء می‌شود که امتیاز آن تنها در واحدی که بطور تمام وقت همکاری

 می نمایند و دوره مذکور را گذرانده اند مورد استفاده قرار گرفته و درصورت انتقال قابل تسری در واحدهای دیگر

نمی باشد.

 

  - به بورسیه های فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و  مقطع دکتری تخصصی پس از ارتقاء

مرتبه  چند پایه تعلق خواهد گرفت؟

  به بورسیه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پس از اخذ مدرک و تایید صلاحیت علمی و

عمومی و طی شدن مراحل ارتقاء مرتبه علمی بترتیب« مربی 2 پایه و استادیار 3  پایه» به عنوان سنوات

تحصیل اعطا خواهد شد.

 

  - چه مقالاتی در محاسبه امتیازات اساتید مورد قبول می باشد؟  بطور اختصار بیان نمائید.

  تنها مقالاتی در محاسبه امتیازات اساتید مورد قبول قرار خواهند گرفت که به نام دانشگاه آزاد اسلامی و پس

از شروع به همکاری با دانشگاه در مجلات معتبر اعم از خارجی یا داخلی به چاپ رسیده باشند.

 تذکرمهم : در صورتیکه عضو هیات علمی برای سه سال متوالی نتواند هیچگونه فعالیت پژوهشی و یا

 آموزشی مطلوبی ارائه نماید، ادامه همکاری ایشان منوط به نظر دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه می‌باشد که

 می بایست موضوع توسط واحد دانشگاهی به همراه مستندات لازم به سازمان مرکزی گزارش گردد.

 

 - آیا جهت اعطای ترفیع سالانه، تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه ارائه اصل کارهای علمی

پژوهشی مورد لزوم می باشد یا خیر؟

 بله، درخصوص انجام مراحل سه گانه ارائه اصل کارهای علمی – پژوهشی الزامی می باشد.

 

 - نحوه محاسبه سنوات تدریس در دانشگاه های دولتی( مشمولین تبصره ماده 2)  به چه صورتی

می باشد؟

 1- به اعضای هیات علمی که به صورت تمام وقت با دانشگاه دولتی و به صورت نیمه وقت با دانشگاه آزاد

اسلامی همکاری می‌نمایند با عنایت به مفاد بخشنامه 32662/88 مورخ 29/2/83 و با توجه به تغییرات حاصله

 در آخرین حکم دولتی و تائید کمیته منتخب امتیاز فوق باستناد ترفیع دریافتی در دانشگاه دولتی یک پایه نیمه

وقتی به ایشان در احکام دانشگاه آزاد اعطاء می گردد.

2- اعضای هیات علمی که قبلاً به صورت تمام وقت با دانشگاه‌های دولتی همکاری نموده و پس از اتمام

 همکاری به صورت تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارند به ازای هر دو سال سابقه همکاری در

دانشگاه های دولتی یک پایه تعلق می‌گیرد که حداکثر پایه‌های قابل قبول تا 4 پایه می‌باشد.

 مثال : حکم حقوقی (یک عضو هیات علمی با مرتبه استادیار (آموزشی) پایه 18  در دانشگاه دولتی،

    درصورت شروع به همکاری تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی حکم حقوقی ایشان با مرتبه علمی استادیار

پایه 4 صادر خواهد شد).

 

- انجام کلیه امور مربوط به ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی و ترفیعات سالیانه به عهده چه

کمیته  هایی می باشد؟

 کلیه امور مربوط به ترفیعات سالیانه با رعایت ضوابط و مقررات برعهده کمیته‌ ترفیعات و تبدیل وضعیت

استخدامی اعضای هیات علمی به عهده مناطق و واحدهای دانشگاهی دارای کمیته منتخب می‌باشد که

احکام مربوط با امضای رئیس منطقه یا واحد دانشگاهی صادر می‌شود. لازم به ذکر است که انجام مراحل اولیه

ارتقاء مرتبه نیز توسط کمیته منتخب صورت پذیرفته و انجام مراحل تائید نهائی به عهده دبیرخانه هیات ممیزه

دانشگاه می باشد.