آئین‌نامه‌ها و مقررات

مقدمه :

  ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پژوهش یکی از مهمترین سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی است که تدوین آئین‌نامه‌ها و مقررات ، برای پیشبرد این سیاست انجام می‌گیرد . به همین منظور دفتر استخدام هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه برای رسیدن به اهداف مهم آموزشی ، آئین‌نامه‌های مربوط را مورد بازنگری قرار داده است تا نقاط ضعف آن را برطرف کرده و به نقاط قوت آن تاکید دارد ، همچنین با راه‌اندازی کمیته‌های منتخب در مناطق و واحدهای دانشگاهی جامع و بسیار بزرگ در صدد است به شایسته ترین و تواناترین اساتید ، مرتبه دانشگاهی اعطا نماید و همواره با تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های جدید شرایط ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی و ترفیعات سالیانه اساتید را به استاندارد مطلوب نظام آموزش عالی کشور برساند .

 آئین‌نامه اصلاحی جدید در 5 بخش تهیه شده است :

 بخش اول : تعاریف

بخش دوم : تبدیل وضعیت استخدامی

بخش سوم : ارتقاء مرتبه علمی

بخش چهارم : ترفیع سالانه

بخش پنجم : کمیته منتخب

 از تاریخ صدور این آئین‌نامه مناطق و واحدهای دانشگاهی موظف به رعایت کلیه شرایط و نکات مندرج در این آئین‌‌نامه بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور هیچگونه اقدامی امکان پذیر نمی‌باشد.