امکانات
وب سایت  اساتید واحد
 راهنمای ثبت اینترنتی نمرات
  ورود به پورتال آموزش
پست الکترونیک
سامانه حکم کارگزینی و فیش حقوق
سامانه نوبت دهی وام ها
اتوماسیون اداری
مراحل رزرو غذا در سلف سرویس
دوره های آموزشی ضمن خدمت اساتید
 تلفن های مربوط به اسکان نوروز 
پایگاه هیئت علمی ( OFIS )
   رزرو سهمیه شیر
پژوهشی
سامانه سیپدا
انتشارات علمی
نحوه آدرس دهی صحیح مقالات 
لیست مجلات معتبر و نا معتبر
کتابخانه دیجیتال 
ساما نه پژوهشی
طرح های پژوهشی 
تشویق مقالات و کنفراس های علمی 
امور پایان نامه ها
انتخاب پژوهشگر برتر استان 1396
فرم ها
برگزاری سخنرانی علمی
استفاده از مزایای شرکت در کارگاهها
فرم اسکان در مهمانسراهای دانشگاه آزاد
فرم استفاده از اینترنت وایرلس
فرم ماموریت خارج شهر
دانلود سربرگ امتحان جامع 
دانلود سربرگ امتحان پایان ترم 
آیین نامه ها
پژوهشی
کارگزینی
بیمه مازاد درمان [Pdf]
 اعطای ترفیع سالیانه